วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครการสอน Introduction to Anthropology (427-201)

Introduction to Anthropology 427-201

ลักษณะรายวิชา 
บังคับเอก/โท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 2คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย พัฒนาการของวิชามานุษยวิทยา วิวัฒนาการและเชื้อชาติมนุษย์ ระบบโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การสอน
1.เพื่อให้ผู้เรียน รู้และเข้าใจ ความหมาย ขอบข่ายของการศึกษาวิชามานุษยวิทยา
2.ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ วิชามานุษยวิทยากายภาพ แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษยชาติ และความหลากหลายของมนุษย์ในพื้นที่ต่างๆ ได้
3.ผู้เรียน เข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมได้
4.ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ของคนกลุ่มต่างๆ ได้
5.เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการศึกษาสังคม ตามแนวมานุษยวิทยา และเข้าใจวิวัฒนาการของสังคม และวัฒนธรรมในเชิงเปรียบเทียบ ตลอดจนการประยุกต์งานทางมานุษยวิทยาในการแก้ไขปัญหาสังคมได้

วัน/เวลาเรียน/ ห้องเรียน

พุธ   - 08.00 – 09.50 น.  ห้อง 19110
ศุกร์  - 15.00 – 15.50 น.  ห้อง 19110Content/หัวข้อ
ส่วนที่ 1 
อ.บัณฑิต ไกรวิจิตร ส่วนที่ 2 อ.สรพงษ์  วิชัยดิษฐ
แนะนำรายวิชา และมานุษยวิทยาวัฒนธรรม

สอนโดย
อ.บัณฑิต ไกรวิจิตร
สถานที่ติดต่อ
E-mail        : bunditg@gmail.com
Webpage   : www.bunditg.com
ห้องพักอาจารย์แผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โทร. 7-3063

1-2

 • แนะนำรายวิชาและข้อตกลงในการเรียน
 • มานุษยวิทยาคืออะไร?
 • สาขาวิชาต่างๆ ทางมานุษยวิทยา
 • มานุษยวิทยาศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • ความหมายวัฒนธรรมในการศึกษาสังคมมนุษย์
 • จริยศาสตร์และวิธีการทางมานุษยวิทยา
 • วิธีการศึกษางานชาติพันธุ์นิพนธ์
 • ปัญหาของการวิเคราะห์งานชาติพันธุ์นิพนธ์

3
 • นักมานุษยวิทยาคนสำคัญในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผลงาน

4
         ภาษาและการสื่อสาร (Language and Communications)
         ภาษาคืออะไร?
         ภาษา ความคิด และวัฒนธรรม
         ภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง ของ Ferdinand de Sausure
         ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและความเปลี่ยนแปลงของสังคม

5
 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
 เศรษฐกิจ คือ การตีความการผลิต และการแบ่งสรร
 แบบวิถีของการยังชีพ
 สังคมของผู้ออกหาอาหาร
 สังคมผลิตอาหาร
 สังคมการเกษตร
 สังคมการปศุสัตว์
 แบบวิถีการผลิต
 การผลิตที่ไม่ใช่สังคมอุตสาหกรรม
 ความแปลกแยกในเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม

6
 องค์กรทางการเมืองและสังคม
 รูปแบบการจัดองค์กรทางการเมือง
 องค์กรทางการเมืองและความขัดแย้ง
 การเมืองและกฎหมาย

7
 ศาสนา ไสยศาสตร์ และ ระบบสัญลักษณ์
 องค์ประกอบของศาสนา
 ประเภทของศาสนา
 หน้าที่ของศาสนา
 ศาสนากับการปรับตัวของมนุษย์
 ความเชื่อ พิธีกรรม และการใช้สัญลักษณ์

8
 ระบบครอบครัว  เครือญาติ การแต่งงาน และการสืบสายโลหิต
 รูปแบบของครอบครัว
 ลักษณะการสืบสายโลหิตและมรดก
 ประเภทการแต่งงาน
 ลักษณะที่อยู่อาศัยหลังการแต่งงาน
 โครงสร้างอำนาจในครัวเรือน
 รูปแบบและคำเรียกกลุ่มเครือญาติ
 ข้อห้ามการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสายโลหิต (incest taboo)

9
สอบกลางภาค (วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 – 11.30 น.)

ส่วนที่สอง: มานุษยวิทยากายภาพ และโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์

สอนโดย
อ.สรพงษ์  วิชัยดิษฐ
สถานที่ติดต่อ
E-mail        : wsorrapo@bunga.pn.psu.ac.th
Webpage   : www.bunditg.com
ห้องพักอาจารย์แผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โทร. 7-3063

10
 ขอบเขตของการศึกษาวิชามานุษยวิทยากายภาพ
 จริยศาสตร์และวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยากายภาพและโบราณคดี
 การศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์
 แนวคิดเรื่องวิวัฒนาการและพันธุวิทยา (Evolutionism and Genetics)
 การศึกษาไพรเมตวิทยา (Primatology)
 การศึกษาสายสกุลมนุษย์ (The Genus Homo)
 แนวคิดว่าด้วยเชื้อชาติและชาติพันธุ์ (Race and Ethnicity)
 นิเวศวิทยาและการปรับตัวของมนุษย์
 พัฒนาการของสังคมและมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดี
 วิธีศึกษาทางโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์
 การประยุกต์งานทางมานุษยวิทยากายภาพ และโบราณคดีในปัจจุบัน

16
 มานุษยวิทยาประยุกต์
 ความสัมพันธ์ของวิชามานุษยวิทยากับศาสตร์สาขาต่างๆ
 บทบาทของนักมานุษยวิทยาในการปฏิบัติงานทางสังคมด้านต่างๆ
 งานมานุษยวิทยากับการพัฒนา

17
สอบปลายภาค (12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น.)